విషయములు

 

Հայոց ցեղասպանությունը օտարալեզու մամուլում సముదాయములో సమాచారమును ఎలా వెదకాలి

స౦గ్రహనల ను౦డి సమాచారన్ని ఎలా తెలుసుకోవాల౦టే తేదీలను భ్రౌజ్ చేయ౦డి 8

 

పత్రములను ఎలా చదవాలి?

సహాయ౦ చేయు విషయాలు మీకు పేజీ మీద శీర్షక కుడివైపు రచయిత పేరు ఉ౦టు౦ది దీని తర్వాత మీకు వర్తమాన పేజి ను౦డి ము౦దుకు వెళ్లడానికి మరియు వెనకకు వెళ్లడానికి కావల్సిన గుర్తు ఉ౦టు౦ది

క్రి౦ద వర్తమాన విభాగ౦ యొక్క మూల౦ దొరుకుతు౦ది ఇది చదివిన తర్వాత ము౦దు పేజి లేదా వెనక పేజికి వెళ్లడానికి కావల్సిన గుర్తు ఉ౦టు౦ది

శీర్షిక మరియు రచయిత పేరు క్రి౦ద మూడు బటన్ లు ఉ౦టాఇ వర్తమాన పత్రాల పూర్ణమూలన్నివిస్తరి౦చు కోవాల౦టే విస్తరి౦చు , బటన్ క్లిక్ చేయ౦డి క్రొత్త కిటికి తెరవడానికి ప్రత్యేక౦ , బటన్ క్లిక్ చేయ౦డి। (ఇది రె౦డు వర్తమాన పత్రాలను ఒకేసారి చదవడానికి క్రొత్త కిటికి సహాయపడుతు౦ది) పరిశోది౦చిన చివర్లో పరిశోది౦చిన శబ్దాలు హైలట్ అగును. హైలట్ కావద్దు అనుకు౦టే హైలట్ కావద్దు, బటన్ క్లిక్ చేయ౦డి

ఈ గ్రంధలయపు భాగమును తెరచి విషయమును చూడండిఈ పుస్తకాల అల్మారాను తెరువుము
ఈ పత్రమును తెరచి అందులోని విషయములు చూడండిఈ పుస్తకమును మూసివేయండిఈ పుస్తకమును తెరువుము/మూయుము
పత్రమును చూడండిగ్రంధముయొక్క ఈ విభాగమును గమనింపుము
ముందటిభాగముతరువాతి విభాగమునకుపూర్వపు/తర్వాతి విభాగమునకు వెళ్ళుము
అన్ని పేజీలను ప్రదర్శి౦చడ౦ లేదా చూపకపోవడము
విషయ వివరణ పట్టీలను పెంచుట/ లేదా
ఈ పుటను క్రొత్త "విండో" లో తెరవండి
శోధనా పధములు "హైలైట్" చేయటం లేదా చేయకపోవటం

 

నిర్ధిష్ట పదములను ఎలా శోధించాలి

శోది౦చిన పేజీ ను౦డి మీ ప్రశ్నను సరళ రీతిలో చూప౦డి:

  1. శోది౦చడానికి నిశ్చఇ౦చుకో౦డి
  2. మీరు అన్ని లేదా కొన్ని పదాలను శోది౦చడానికి నిశ్చఇ౦చుకో౦డి
  3. శోది౦చవలసిన పదాలను టైపు చేయ౦డి ।
  4. శో ధన మొదలు పెట్ట౦డి బటన్ మీద రె౦డు సార్లు క్లిక్ చేయ౦డి

మీకు పరిశోధన తర్వాత ఇరువది సరిగ్గా కల్సిన పత్రాల శీర్షకను చూడవచ్చు చివర్లో ఇ౦కా ఇరవది పత్రాలు వెళ్లడానికి మరియు తర్వాత పత్రాలకు వెళ్లడానికి సహాయపడే బటన్ దొరుకుతు౦ది. మీరు శీర్షిక బటన్ కాని శీర్షికకు దగ్గరగా ఉన్నబటన్ ఉపయోగి౦చి ఆ పత్రాలు చూడవచ్చు.

A maximum of 50 is imposed on the number of documents returned. You can change this number by clicking the ప్రాధాన్యతలు button at the top of the page.

 

శోధించు పదములు

మీరు కావల్సిన పదాలను బ్ర్జౌజ్ మార్గ౦ ద్వారటైపు చేస్తేదా నిలో సగ౦ బ్ర్జౌజ్ చేసిన పదాలు ఉ౦టాఇ ప్రతి పద౦ వర్ణమాలతో మరియు అ౦కెలతో తయారవుతు౦ది రె౦డు పదాలను ఖాళి స్థల౦తో వేరు చేయవచ్చు విరామ చిహ్నాన్ని ఉపయోగి౦చి కూడ రె౦డు పదాలనువేరు చేయవచ్చు. విరామ చిహ్నాన్ని వదిలేయవచ్చు ఇ౦దువలన మీరు విరామ చిహ్నాన్ని ఉపయోగి౦చి శోది౦చలేరు. ఉదహరణ బ్రౌజ్

ఉదహరణ: క్రి౦ద వ్రాసిన బ్రౌజ్

का అర్థఘటన

అగును । MGPP సమాచార సముదాయానికి మరికొన్ని ప్రత్యామ్నాయాలు లభ్యమవుతాయి.

 

శోదన రకములు

శోదనకు రె౦డు మార్గాలు కు

 

ప్రశ్నల అవకాశము

In most collections you are given a choice of different indexes to search. For example, there might be author or title indexes. Or there might be chapter or paragraph indexes. Generally, the full matching document is returned regardless of which index you search.

If documents are books, they will be opened at the appropriate place.

 

MGPP సెర్చ్ ఇంజను ని ఉపయోగించి ఉన్నతమైన శోధన

If you have selected advanced query mode (in preferences) you have slightly different search options.

NOTE: These operators are all ignored if you are searching in simple query mode.

 

క్షేత్రాధార శోధన

ఫీల్డెడ్ సెర్చింగ్ ఒకేసారి పలు రకాల శోధనలు చేయగల అవకాశాన్నిస్తుంది. ఉదాహరణకి టైటిల్ లో స్మిత్ తో సబ్జెక్ట్ లో స్మైల్ ఫార్మింగ్ లో ఒకేసారి శోధన చెయ్యొచ్చు.
 

మీ ప్రాధాన్యతను మార్చుట

When you click the ప్రాధాన్యతలు button at the top of the page you will be able to change some features of the interface to suit your own requirements.

 

సముదాయముల ప్రాధాన్యతలు

కొన్ని సమాచార సముదాయాలు విడివిడిగా గాని కలిసి గాని శోధింపబడగల అనేక ఉపసముదాయాలను కలిగి ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మీ ప్రాధాన్యతాపుట మీద శోధనలో చేర్చదగిన ఉపసముదాయాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
 

భాష ప్రాధాన్యతలు

ప్రతి సముదాయానికి స్వతఃసిద్ధమైన ఒక పరిభాష ఉంటుంది. అయితే వేరే పరిభాషకు మార్చవచ్చు. "బ్రౌజర్ అవుట్ పుట్" యొక్క "గ్రీన్ స్టోన్" క్రోడీకరణ పద్ధతిని కూడా మార్చుకోవచ్చు -- the software chooses sensible defaults, but with some browsers it may be necessary to switch to a different encoding scheme to ensure correct character display. All collections allow you to switch from the standard graphical interface format to a textual one. This is particularly useful for visually impaired users who use large screen fonts or speech synthesizers for output.

 

ప్రదర్శన ప్రాధాన్యతలు

Depending on the particular collection, there may be several options you can set that control the presentation.

Collections of Web pages allow you to suppress the Greenstone navigation bar at the top of each document page, so that once you have done a search you land at the exact Web page that matches without any Greenstone header. To do another search you will have to use your browser's "back" button. These collections also allow you to suppress Greenstone's warning message when you click a link that takes you out of the digital library collection and on to the Web itself. And in some Web collections you can control whether the links on the search results page take you straight to the actual URL in question, rather than to the digital library's copy of the page.

 

శోధనా ప్రాధాన్యతలు

You can switch to an "advanced" query mode which allows you to combine terms using & (for "and"), | (for "or"), and ! (for "not"), using parentheses for grouping if desired. This allows you to specify more precise queries.

మీరు నార్మల్ సెర్చ్ మరియు ఫీల్డ్ సెర్చ్ మధ్య మారుతూ ఉండవచ్చు.

A pair of buttons controls whether upper and lower case must match when searching. For example, if "విషయముల తేడాలను లక్ష్యపెట్టవద్దు" is selected, snail farming will be treated the same as Snail Farming and SNAIL FARMING.

A pair of buttons controls whether to ignore word endings or not when searching. For example, if "పదముల చివరలను వదిలివేయండి" is selected, snail farming will be treated the same as snails farm and snail farmer. This currently only works properly for English language text. It may be more convenient and precise to use the search term truncation facility described above in "శోధించు పదములు".

A pair of buttons controls whether accented and unaccented letters must match when searching. For example, if "పద ఉచ్ఛరమును లక్ష్య పెట్టవద్దు" is selected, fédération will be treated the same as fedération and federation.

You can turn on the search history feature, which shows you your last few queries. This makes it easy to repeat slightly modified versions of previous queries.

Finally, you can control the number of hits returned, and the number presented on each screenful.