ప్రదర్శన ప్రాధాన్యతలు

ఇంటర్ ఫేస్ భాష
ఎన్ కోడి౦గ్ రచన
ఇంటర్ ఫేస్ రూపము
 

శోధనా ప్రాధాన్యతలు

ప్రశ్నల పద్ధతి సరళ పరిశోధన పద్ధతి
ఉన్నతమైన ప్రశ్నావళీ విధానము (!,&,l బూలియన్ శోధనా పద్ధతిని ఒప్పుకొంటుంది)
ప్రశ్నవేయు పద్ధతి normal with query box
fielded with fields
దృష్టాంతము యొక్క వ్యత్యాసములు విషయముల తేడాలను లక్ష్యపెట్టవద్దు
పెద్ద/చిన్న అక్షరములు తప్పక కలవాలి
పదాంతములు పదముల చివరలను వదిలివేయండి
పూర్ణమైన పదము కలప౦డి
ఉచ్ఛారణా బేధములు పద ఉచ్ఛరమును లక్ష్య పెట్టవద్దు
పదములు పలుకుతీరు సరిపోవలెను
శోధన చరిత్ర అను శోధన చరిత్రను చూపించవద్దు
శోధన చరిత్ర ప్రదర్శి౦చ౦డి
పరిణామాల పట్టిక ను౦డి పరిణామాల ప్రతి పేజీని చూపెట్ట౦డి