వెదక౦డి ఇ౦దులో పదాలు ఉ౦టే।  

పదములు లెక్కి౦చుటcrimes: 5
5 పత్రములు, ప్రశ్నలతో సరిపోయినవి
పత్రమును చూడండి Les Crimes des Allemands
పత్రమును చూడండి Liste de leurs crimes continue à s'allonger
పత్రమును చూడండి Crimes à vanger
పత్రమును చూడండి M. Roosevelt condamne la Politique américaine à l'égard des Crimes allemands
పత్రమును చూడండి Les crimes des Jeunes-Turcs en Arménie et Syrie